Skip to content
页面梗概

助力生态可持续发展

赞助 Fresns 发展

成为赞助者

初始语言包

键名键标签使用说明帮助我们翻译语言包
language_packlanguages控制面板多语言设置改善现有语言包或者增加新语言包
json
[
  {"name":"language","canDelete":false},
  {"name":"errorUnknown","canDelete":false},
  {"name":"errorEmpty","canDelete":false},
  {"name":"errorNotExist","canDelete":false},
  {"name":"errorNotMatch","canDelete":false},
  {"name":"errorNoInfo","canDelete":false},
  {"name":"errorTimeout","canDelete":false},
  {"name":"errorRejection","canDelete":false},
  {"name":"errorUnavailable","canDelete":false},
  {"name":"errorIp","canDelete":false},
  {"name":"success","canDelete":false},
  {"name":"failed","canDelete":false},
  {"name":"warning","canDelete":false},
  {"name":"danger","canDelete":false},
  {"name":"setting","canDelete":false},
  {"name":"modify","canDelete":false},
  {"name":"edit","canDelete":false},
  {"name":"delete","canDelete":false},
  {"name":"add","canDelete":false},
  {"name":"remove","canDelete":false},
  {"name":"previous","canDelete":false},
  {"name":"next","canDelete":false},
  {"name":"return","canDelete":false},
  {"name":"close","canDelete":false},
  {"name":"cancel","canDelete":false},
  {"name":"check","canDelete":false},
  {"name":"done","canDelete":false},
  {"name":"search","canDelete":false},
  {"name":"location","canDelete":false},
  {"name":"list","canDelete":false},
  {"name":"choose","canDelete":false},
  {"name":"submit","canDelete":false},
  {"name":"save","canDelete":false},
  {"name":"saveChanges","canDelete":false},
  {"name":"confirm","canDelete":false},
  {"name":"send","canDelete":false},
  {"name":"rankNum","canDelete":false},
  {"name":"view","canDelete":false},
  {"name":"share","canDelete":false},
  {"name":"more","canDelete":false},
  {"name":"image","canDelete":false},
  {"name":"video","canDelete":false},
  {"name":"audio","canDelete":false},
  {"name":"document","canDelete":false},
  {"name":"learnMore","canDelete":false},
  {"name":"pleaseEnter","canDelete":false},
  {"name":"modifierCount","canDelete":false},
  {"name":"modifierOr","canDelete":false},
  {"name":"modifierYear","canDelete":false},
  {"name":"modifierMonth","canDelete":false},
  {"name":"modifierDay","canDelete":false},
  {"name":"modifierDays","canDelete":false},
  {"name":"modifierLength","canDelete":false},
  {"name":"optionLanguage","canDelete":false},
  {"name":"optionUser","canDelete":false},
  {"name":"private","canDelete":false},
  {"name":"email","canDelete":false},
  {"name":"newEmail","canDelete":false},
  {"name":"phone","canDelete":false},
  {"name":"newPhone","canDelete":false},
  {"name":"countryCode","canDelete":false},
  {"name":"verifyCode","canDelete":false},
  {"name":"emailVerifyCode","canDelete":false},
  {"name":"smsVerifyCode","canDelete":false},
  {"name":"newVerifyCode","canDelete":false},
  {"name":"sendVerifyCode","canDelete":false},
  {"name":"resendVerifyCode","canDelete":false},
  {"name":"account","canDelete":false},
  {"name":"accountPassword","canDelete":false},
  {"name":"accountType","canDelete":false},
  {"name":"accountRegister","canDelete":false},
  {"name":"accountRegisterError","canDelete":false},
  {"name":"accountLogin","canDelete":false},
  {"name":"accountLoginByPassword","canDelete":false},
  {"name":"accountLoginByCode","canDelete":false},
  {"name":"accountLoginByConnects","canDelete":false},
  {"name":"accountLogout","canDelete":false},
  {"name":"accountDelete","canDelete":false},
  {"name":"accountRestore","canDelete":false},
  {"name":"accountReset","canDelete":false},
  {"name":"accountError","canDelete":false},
  {"name":"accountInfo","canDelete":false},
  {"name":"accountPoliciesTerms","canDelete":false},
  {"name":"accountPoliciesPrivacy","canDelete":false},
  {"name":"accountPoliciesCookie","canDelete":false},
  {"name":"accountPoliciesDelete","canDelete":false},
  {"name":"password","canDelete":false},
  {"name":"passwordCurrent","canDelete":false},
  {"name":"passwordNew","canDelete":false},
  {"name":"passwordAgain","canDelete":false},
  {"name":"passwordAgainError","canDelete":false},
  {"name":"passwordError","canDelete":false},
  {"name":"passwordForgot","canDelete":false},
  {"name":"passwordInfo","canDelete":false},
  {"name":"passwordInfoNumbers","canDelete":false},
  {"name":"passwordInfoLowercaseLetters","canDelete":false},
  {"name":"passwordInfoUppercaseLetters","canDelete":false},
  {"name":"passwordInfoSymbols","canDelete":false},
  {"name":"userCurrent","canDelete":false},
  {"name":"userPassword","canDelete":false},
  {"name":"userAuthPassword","canDelete":false},
  {"name":"userAuth","canDelete":false},
  {"name":"userProfile","canDelete":false},
  {"name":"userAvatar","canDelete":false},
  {"name":"userGender","canDelete":false},
  {"name":"userBirthday","canDelete":false},
  {"name":"userTimeZone","canDelete":false},
  {"name":"userLanguage","canDelete":false},
  {"name":"userFollowMutual","canDelete":false},
  {"name":"userFollowMe","canDelete":false},
  {"name":"walletStatus","canDelete":false},
  {"name":"walletBalance","canDelete":false},
  {"name":"walletFreezeAmount","canDelete":false},
  {"name":"walletPassword","canDelete":false},
  {"name":"walletLogs","canDelete":false},
  {"name":"walletRecharge","canDelete":false},
  {"name":"walletWithdraw","canDelete":false},
  {"name":"notifyRead","canDelete":false},
  {"name":"notifyFollow","canDelete":false},
  {"name":"notifyLike","canDelete":false},
  {"name":"notifyComment","canDelete":false},
  {"name":"notifyMention","canDelete":false},
  {"name":"settingGeneral","canDelete":false},
  {"name":"settingPreference","canDelete":false},
  {"name":"settingAccount","canDelete":false},
  {"name":"settingConnect","canDelete":false},
  {"name":"settingType","canDelete":false},
  {"name":"settingAlready","canDelete":false},
  {"name":"settingNot","canDelete":false},
  {"name":"settingWarning","canDelete":false},
  {"name":"settingCheckError","canDelete":false},
  {"name":"settingAllowAll","canDelete":false},
  {"name":"settingAllowMyFollow","canDelete":false},
  {"name":"settingAllowMyFollowAndVerified","canDelete":false},
  {"name":"settingAllowNotAll","canDelete":false},
  {"name":"settingIntervalDays","canDelete":false},
  {"name":"settingLastTime","canDelete":false},
  {"name":"settingNameWarning","canDelete":false},
  {"name":"settingNicknameWarning","canDelete":false},
  {"name":"settingGenderNull","canDelete":false},
  {"name":"settingGenderMale","canDelete":false},
  {"name":"settingGenderFemale","canDelete":false},
  {"name":"settingConnectAdd","canDelete":false},
  {"name":"settingConnectRemove","canDelete":false},
  {"name":"editorFullFunctions","canDelete":false},
  {"name":"editorRequired","canDelete":false},
  {"name":"editorOptional","canDelete":false},
  {"name":"editorCreate","canDelete":false},
  {"name":"editorNoChooseGroup","canDelete":false},
  {"name":"editorNoGroup","canDelete":false},
  {"name":"editorMyFollowGroup","canDelete":false},
  {"name":"editorStickers","canDelete":false},
  {"name":"editorImages","canDelete":false},
  {"name":"editorVideos","canDelete":false},
  {"name":"editorVideoPlay","canDelete":false},
  {"name":"editorAudios","canDelete":false},
  {"name":"editorDocuments","canDelete":false},
  {"name":"editorTitle","canDelete":false},
  {"name":"editorMention","canDelete":false},
  {"name":"editorHashtag","canDelete":false},
  {"name":"editorExtends","canDelete":false},
  {"name":"editorContent","canDelete":false},
  {"name":"editorLocation","canDelete":false},
  {"name":"editorAnonymous","canDelete":false},
  {"name":"editorUpload","canDelete":false},
  {"name":"editorUploadInfo","canDelete":false},
  {"name":"editorUploadExtensions","canDelete":false},
  {"name":"editorUploadSize","canDelete":false},
  {"name":"editorUploadBtn","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitTitle","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitTypeName","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitType1Desc","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitType2Desc","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitDateName","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitCycleName","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitRuleName","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitRule1Desc","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitRule2Desc","canDelete":false},
  {"name":"editorLimitTipName","canDelete":false},
  {"name":"editorRoleLimitTitle","canDelete":false},
  {"name":"editorMainRoleTitle","canDelete":false},
  {"name":"editorEditTimeTitle","canDelete":false},
  {"name":"editorEditTimeDesc","canDelete":false},
  {"name":"editorAllowTitle","canDelete":false},
  {"name":"editorAllowRoleName","canDelete":false},
  {"name":"editorAllowUserName","canDelete":false},
  {"name":"editorAllowProportionName","canDelete":false},
  {"name":"editorAllowBtnName","canDelete":false},
  {"name":"contentLoginError","canDelete":false},
  {"name":"contentNewList","canDelete":false},
  {"name":"contentHotList","canDelete":false},
  {"name":"contentBrowse","canDelete":false},
  {"name":"contentDigest","canDelete":false},
  {"name":"contentSticky","canDelete":false},
  {"name":"contentFull","canDelete":false},
  {"name":"contentCreator","canDelete":false},
  {"name":"contentCreatorAnonymous","canDelete":false},
  {"name":"contentCreatorDeactivate","canDelete":false},
  {"name":"contentCreatorLiked","canDelete":false},
  {"name":"contentPublishedOn","canDelete":false},
  {"name":"contentEditedOn","canDelete":false},
  {"name":"contentFileUploader","canDelete":false},
  {"name":"contentFileDownloader","canDelete":false},
  {"name":"contentFileDownload","canDelete":false},
  {"name":"contentImageLong","canDelete":false},
  {"name":"contentVideoPlay","canDelete":false},
  {"name":"contentDocumentDetail","canDelete":false},
  {"name":"contentDocumentInfo","canDelete":false},
  {"name":"contentAllowInfo","canDelete":false},
  {"name":"contentTopComment","canDelete":false},
  {"name":"contentCommentCountDesc","canDelete":false},
  {"name":"contentCommentNotPublic","canDelete":false},
  {"name":"contentCommentVisibilityRuleTip","canDelete":false}
]